VILKÅR  & BETINGELSER

 

Almindelige leveringsbetingelser NL92

Levering sker i henhold til de nordiske "Almindelige leveringsbetingelser NL92" medmindre andet er skriftligt aftalt.

Almindelige leveringsbetingelser NL92
for leverancer af maskiner og andet mekanik, elektronik og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og
Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metallieollisuuden
Keskusliitto - Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologi-bedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges
Verkstadsindustrier, Sverige

Anvendelse

1. Nedenstående almindelige leveringsbetingelser
finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller
på anden måde har aftalt dem. Gælder leveringsbetingelserne
for en leverance, skal eventuelle fravigelser
ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Produktinformation

2. Oplysninger i produktinformation og prislister
er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt
henviser til dem.

Tegninger og andre tekniske dokumenter

3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter
vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf,
som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra
den ene part til den anden, tilhører den part, som har
udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske
dokumenter eller teknisk information kan ikke uden
samtykke fra den anden part anvendes til andet end
det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke
fra den anden part må det nævnte materiale
ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på
anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. Sælgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit

forsyne køberen med et eller et større aftalt antal
eksemplarer af tegninger og andre tekniske dokumenter,
som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen
kan udføre montering, igangsætning, drift og
vedligeholdelse (herunder løbende reparationer) af
alle materiellets dele. Sælgeren har dog ikke pligt til
at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til
grund for fremstilling af materiellet eller reservedele.


Leveringsprøve

5. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven

udføres der, hvor materiellet fremstilles, medmindre
et andet sted er aftalt. Såfremt tekniske krav til
prøven ikke er angivet i aftalen, skal denne udføres
i overensstemmelse med sædvane i den pågældende
industri i det land, hvori materiellet fremstilles.

6. Sælgeren skal give køberen sådant varsel om en

leveringsprøve, at køberen kan overvære denne.
Leveringsprøve kan afholdes, selv om køberen ikke
er repræsenteret, dersom han er indvarslet. Sælgeren
skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokol-
len skal sendes til køberen. Prøveprotokollen
skal anses for at give en korrekt beskrivelse af
leveringsprøvens gennemførelse og dennes resultat,
medmindre køberen beviser noget andet.

7. Såfremt materiellet ved leveringsprøven viser

sig ikke at være kontraktmæssigt, skal sælgeren så
hurtigt som muligt sørge for, at materiellet bringes i
overensstemmelse med aftalen. På køberens forlangende
skal ny leveringsprøve derefter udføres. Var
manglen ubetydelig, kan ny leveringsprøve dog ikke
forlanges.

8. Medmindre anden fordeling er aftalt, bærer sælgeren

alle omkostninger ved leveringsprøver, som
udføres, hvor materiellet fremstilles. Køberen bærer
dog alle omkostninger for sine repræsentanter, herunder
rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med
sådanne leveringsprøver.

Levering

9. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold
til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for
sket »Ex Works«.
 
Leveringstid. Forsinkelse

10. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt

har angivet et tidsrum, inden for
hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum
at løbe fra indgåelsen af aftalen.

11. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid,

eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig,
skal han uden ugrundet ophold give køberen
skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen
til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt,
da levering påregnes at kunne finde sted. Undlader
sælgeren at give den ovennævnte meddelelse, skal
han, uanset bestemmelserne i punkterne 13 og 14,
erstatte køberen de merudgifter, denne påføres som
følge af den manglende meddelelse.

12. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen
omstændighed, som i henhold til punkt 37 udgør en
ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling
eller undladelse, forlænges leveringstiden i det
omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes
rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selvom
årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af
den oprindeligt aftalte leveringstid.

13. Hvis sælgeren ikke leverer materiellet i rette tid,
er køberen berettiget til konventionalbod fra den
dag, hvor levering skulle have fundet sted.
Konvetionalboden udgør 0,5 % for hver hele uge.
forsinkelsen varer, beregnet af den del af den aftalte
købesum, som dækker den del af materiellet, derpå
grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som
forudsat.

Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette
beregnings-grundlag.Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt
påkrav fra køberen, dog tidligst når materiellet
leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor
køberen hæver aftalen i henhold til punkt 14.

Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt
han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 6
måneder efter, at levering skulle have fundet sted.

14. Såfremt køberen er berettiget til maksimal konventionalbod
i henhold til punkt 13, og materiellet
fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse
til sælgeren kræve levering og fastsætte en
sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end
1 uge.

Såfremt sælgeren heller ikke leverer inden for den
fastsatte frist- og dette ikke skyldes forhold, som
køberen bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig
meddelelse til sælgeren hæve aftalen for så vidt
angår den del af materiellet, som ikke kan tages i
brug som forudsat. Køberen har, såfremt han således
hæver aftalen, herudover krav på erstatning for det
tab, han har lidt ved sælgerens forsinkelse, dersom
tabet overstiger den maksimale konventionalbod,
han har kunnet kræve i henhold til punkt 13. Denne
erstatning kan ikke over-stige 7,5% af den del af den
aftalte købesum, som dækker den del af materiellet,
for hvilken aftalen hæves.-

Køberen har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse
til sælgeren -at hæve aftalen, såfremt det står klart, at
der vil indtræffe en forsinkelse, som efter reglerne i
punkt 13 ville give køberen ret til maksimal konventionalbod.

Ved en sådan ophævelse har køberen
ret til såvel maksimal konventionalbod som erstatning
i henhold til nærværende punkts tredje stykke.

Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 13
og ophævelse med begrænset erstatning i henhold til
punkt 14 er ethvert krav fra køberen i anledning af
sælgerens forsinkelse udelukket. Denne begrænsning
i sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt sælgeren
har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage
materiellet på den aftalte dag, eller må forsinkelse
fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden
ugrundet ophold give sælgeren skriftlig meddelelse
herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen
samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse
påregnes at kunne finde sted. Undlader køberen
at modtage materiellet på den aftalte dag, er han
desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering
betinget betaling, som om levering af det pågældende
materiel havde fundet sted. Sælgeren skal
sørge for, at materiellet opbevares for køberens regning
og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren
forsikre materiellet for køberens regning.

16. Medmindre køberens i punkt 15 angivne undladelse
skyldes noget i punkt 37 nævnt forhold, kan
sælgeren skriftligt opfordre køberen til at modtage
materiellet inden for en rimelig tid.

Undlader køberen at gøre dette inden for et sådant
tidsrum - af årsager som sælgeren ikke bærer
ansvaret for - er sælgeren berettiget til ved skriftlig
meddelelse til køberen at hæve aftalen for den
leveringsklare del af materiellet, som på grund af

køberens undladelse ikke bliver leveret. Sælgeren
har da ret til erstatning for den skade, som køberens
misligholdelse har påført ham. Erstatningen kan ikke
overstige den del af købesummen, der dækker den
del af materiellet, som ophævelsen omfatter .
 
Betaling

17. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte
købesum til betaling med en tredjedel ved aftalens
indgåelse og med en tredjedel ved sælgerens skriftlige
meddelelse om, at den væsentlige del af materiellet
er rede til levering. Restbeløbet erlægges ved
leveringen af materiellet.

18. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren
fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats,
som gælder i henhold til lovgivning om renter
ved forsinket betaling i sælgerens land. Såfremt
sælgerens land er Danmark, skal morarenten dog
udgøre den officielt fastsatte diskonto med tillæg af
9 procentpoints.

19. Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt
det forfaldne beløb, er sælgeren berettiget til ved
skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og
foruden morarente at kræve erstatning af køberen for
det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige
den aftalte købesum.

Ejendomsforbehold

20. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil
betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et
sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende
ret.

Ansvar for mangler

21. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler,
som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller
fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning
af materiellet i overensstemmelse med punkterne
22-34 nedenfor .

22. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som
viser sig inden et år fra den dag, materiellet blev
leveret. Anvendes materiellet mere intensivt, end det
er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse,
forkortes denne periode forholdsmæssigt.

23. Fordele, som er udskiftet eller repareret ifølge
punkt 21, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser,
som gælder for det oprindelige materiel i et
tidsrum af et år. For materiellets Øvrige dele forlænges
den i punkt 22 nævnte periode kun med det
tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som
følge af de i punkt 21 nævnte mangler.

24. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en
mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at
manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2
uger efter, at den i punkt 22 nævnte frist er udløbet,
jf. punkterne 23 og 34. Meddelelsen skal indeholde
en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre
risiko for skade, skal sådan meddelelse gives
straks - Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren
om en mangel inden for de frister, som er angivet
i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte
krav i anledning af manglen.

25. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse
fra køberen i henhold til punkt 24 skal sælgeren
afhjælpe manglen uden ugrundet ophold, sælgeren
skal selv bære omkostningerne herved i henhold til
bestemmelserne i punkterne 21-33.

Reparationen foretages hos køberen, medmindre
sælgeren finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde
del eller eventuelt materiellet returneres,
således at sælgeren kan foretage reparation eller udskiftning
hos sig selv.

Kræver demontering og montering af delen speciel
fagkundskab, er sælgeren forpligtet til at foretage
sådan demontering og montering. Er en sådan speciel
fagkundskab unødvendig, er sælgerens forpligtelse
vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når
han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet
del til køberen.

26. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse,
som nævnt i punkt 24, og det viser sig, at der
ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer
ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for
det arbejde og de omkostninger, reklamationen har
påført ham.

27. Såfremt eventuel demontering og montering
medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler
arbejdet og omkostningerne herved køberen.

28. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation
eller udskiftning skal ske for sælgerens regning og
risiko.

Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.

29. Køberen skal bære de meromkostninger, som
sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som
følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted
end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller
- hvis et sådant ikke er angivet -leveringsstedet.

30. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til
punkt 21, stilles til sælgerens disposition og bliver
hans ejendom.

31. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder
sine forpligtelser i henhold til punkt 25, kan køberen
skriftligt give sælgeren en sidste frist for opfyldelse.
Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet
af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:
a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige,
og/eller få fremstillet nye dele for sælgerens regning
og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og
rimelig måde, eller .

b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af
den aftalte købesum.
Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet
hæve aftale!) ved skriftlig meddelelse til sælgeren.

Køberen har også ret til således at hæve aftalen,
såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat
er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve
erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftalte
købesum.

32. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget
af materiale, som er tilvejebragt af køberen,
eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specifi-
ceret af denne.

33. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som
opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og
under korrekt anvendelse af materiellet.

Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager,
opstået efter at risikoen er gået over på køberen.
Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler,
der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig
montering foretaget af køberen, ændringer foretaget
uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer,
som køberen har udført på fejlagtig måde.
Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og
forringelse.

34. Uanset bestemmelserne i punkterne 21-33
gælder sælgerens mangelansvar ikke for nogen del
af materiellet ud over 2 år fra den i punkt 22 nævnte
periodes begyndelse.

35. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over
det i punkterne 21-34 foreskrevne. Dette gælder
ethvert tab, manglen måtteforårsage, herunder
driftstab, tabt fortjeneste og andre Økonomiske konsekvenstab.
Denne begrænsning i sælgerens ansvar
gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov
uagtsomhed.
 
Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

36. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den
udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor
tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren
efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er
ansvarlig for overfor køberen.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af
materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder,
medens materiellet er i køberens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på
produkter -hvori disse indgår , eller for skade på fast
ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge
af materiellet forårsager .
I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab,
tabt fortjeneste eller andre Økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder
ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne
om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal
denne part straks underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade
sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som
behandler erstatningskrav, der -er rejst mod en af
dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås
forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold
mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved
voldgift i henhold til punkt 40.

Ansvarsfrihed (force majeure)

37. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed,
såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller
gør opfyldelsen urimeligt byrde-fuld: arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke
er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, valuta-restriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler
ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører,
som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder .
Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed,
såfremt deres indfl ydelse på aftalens opfyldelse
ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

38. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig
nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 37,
ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om
dens opståen og ophør.
Ved force majeure hos køberen skal denne dække de
omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og
beskytte materiellet.
39. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige
leverings-betingelser, kan enhver af parterne
hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden
part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6
måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 37.

Tvister. Lovvalg

40. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som
har sammen,. hæng hermed, kan ikke underkastes
domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift
i overensstemmelse med de lovregler om vold-gift,
som gælder i sælgerens land.
41. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning
af aftalen, skal bedømmes efter loven i sælgerens
land.

Seval A/S tager forbehold for eventuelle utilsigtede tastefejl i gengivelsen af ovenstående lovtekst.

 

 

 

 

Seval A/S             Tel: +45 76 65 40 44           E-mail: kontakt@seval.dk
Copyright © MediaDirekt 2007 - All rights reserved - Google Adwords WebShop Onlineshop CMS webshop   SEO cms hjemmeside Søgemaskineoptimering CMS SponsorLink nemCMS eHandel eButik  NetShop NetHandel NetButik cms systemOnlineButik  InternetHandel InternetButik WebButik online markedsføring Content Management System søgeoptimering
SITEMAP:FORSIDENPROFILPRODUKTERBRUGT UDSTYRSUPPORTNYHEDERSeo (IKKE SLETTE!!)FIRMA PROFILREFERENCERKONTAKT INFOVILKÅR & BETINGELSERMULTIHEAD VEJEMASKINERPOSEMASKINERSKRUE DOSERINGFYLDE LINIERDYBTRÆKSOFTWARE & STYRINGLINEÆRE VEJEMASKINER4 kanals alm4 kanals roterende10 kanals kartoffel2 kanals (Tysk)2 kanals (Tysk) Stor kapacitet10 kanals med posemaskineSLEEVES SYSTEMKONTROLVÆGTMETAL DETEKTORPERIFERIUDSTYRSTOR VINKELSVEJSER24-HOVED VEJEMASKINESTOR POSEPAKKEMASKINEARKIV1,3 ltr standard vejemaskine2,5 ltr standard vejemaskine5,5 ltr salat vejemaskine2,5 ltr pasta vejemaskine2,5 ltr stick vejemaskine0,5 ltr te vejemaskine14H 2,5 ltr. dobb.18H 2,5 ltr 3 udg.1,0 ltr miks vejemaskine10H ØkonomiSEVAL VERTIKALS10 Lille posepakkerSeval VertikalSeval kantsvejste hjørnerSeval 3 & 4 siderSeval Store VertikaleSeval ØkonomiPREWA VERTIKALPrewa 1Prewa 2Prewa 3Prewa 4Prewa 5Prewa 6Prewa 7Prewa 8Prewa 9Prewa 10Prewa 11Prewa 12Prewa 13Prewa 14Prewa 15Prewa 16Prewa type 35/50 Cubix ServoAUGER TIL POSEMASKINESEMIAUTOMATISK AUGERFYLDEPUMPERDISPENSER / SPANDELINIERFEEDERPLATFORMKOP-ELEVATORZ-BÅNDAFGANGSBÅND